Záložné podmienky

  1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci / § 118 ods. 1 a § 119 ods.1 Občianskeho zákonníka /, o ktorých záložca vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy, a tak isto, že založená vec je v bezpodielovom spoluvlastníctve s jeho manželom /manželkou/, ktorý /a/ so založením tejto veci súhlasí.
  2. Záložca musí mať viac ako 18 rokov a k zakladanej veci musí predložiť občiansky preukaz.
  3. Záložnú zmluvu možno uzavrieť iba ohľadne vecí, ktoré dostatočne zabezpečia pohľadávku spolu s príslušenstvom. O tom rozhodne zamestnanec Záložne. Na uzavretie záložnej zmluvy nie je právny nárok. Záložňa zásadne neuzatvára zmluvy ohľadne nekompletných a poškodených vecí a vecí týkajúcich sa odievania, alebo osobnej hygieny. Veci, ktoré sú v záruke, by mali byť založené spolu so záručnými listami a návodom na použitie.
  4. Príslušenstvo pohľadávky je tvorené za zmluvné obdobie 28 dní /štyroch týždňov/. Za každý započatý týždeň sa účtuje 4 % úrok.
  5. Záložňa sa zaväzuje vec odovzdanú do zálohy starostlivo opatrovať, chrániť ju pred stratou, zničením alebo poškodením.
  6. Záložca má právo predĺžiť si zmluvu po zaplatení úrokov a úložného.
  7. V prípade ak dlžník sumu + daný úrok do posledného uvedeného termínu nevráti, berie na vedomie a súhlasí s tým, aby založenú vec záložca odpredal bez písomného upozornenia /§ 151 f Občianskeho zákonníka/.
  8. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou, za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta /§ 544 a 545 Občianskeho zákonníka/, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí.. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca.
  9. Výber vecí zo Záložňe je možný iba osobne na OP, alebo na splnomocnenie overené notárom.
  10. Posledný deň, keď je možné požadovať vrátenie zálohy, sa osobitne neoznamuje!
Nákupný košík